36è ANIVERSARI

L’equip de Josep’s Mobiliari celebra els 36 anys de l’empresa amb un cap de setmana d’aventura tots junts!

Feu clic aquí per ampliar informació.

Vacances d’Estiu: Tanquem del 05/08 al 25/08 ambdós inclosos.
Josep's
facebook

facebook

blogspot
CAT | ESP | FRA | ENG
Avís legal | Creació web | Política i codi

© 2019 - Josep’s Mobiliari s.l

Josep's

Política de Qualitat i Medi Ambient

JOSEP’S MOBILIARI defineix la seva política de Qualitat i Medi Ambient com:

1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.

2. Desenvolupar la nostra organització de manera coherent per donar una resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.

3. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi ambient establerts.

4. Complir amb la legislació, la reglamentació de qualitat i medi ambient i qualsevol altre requisit que determini JOSEP’S MOBILIARI.

5. Implantar els indicadors del sistema i fer seguiment del seu nivell de progrés, de tal manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantía de qualitat exigida pels nostres clients.

6. Dissenyar processos que redueixin l’impacte ambiental en la seva activitat i avaluar anticipadament l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

7. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

8. Transmetre la nostra política de qualitat i medi ambient a tots els nostres proveïdors.

9. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals en relació amb el transport.

10. Consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

11. Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.

12. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.

13. La seguretat és la principal eina per una feina ben feta.

Hostalric, gener de 2018

JOSEP TUTUSAUS
Gerent de JOSEP’S MOBILIARI.


Codi ètic

L'energia que ha alimentat sempre el creixement de JOSEP’S MOBILIARI des de 1983 ha estat el desig d'innovar en maquinària, fer sempre el millor, la confiança en la competència del seu personal i els seus proveïdors, però sobretot de posar com a prioritat les exigències del client i la protecció del medi ambient.

Es per donar un pas més en el nostre compromís de millora continua, que us fem arribar el següent codi ètic com a orientació de comportament professional de tots els treballadors de JOSEP’S MOBILIARI.

A més, s’ha posat a disposició de tot el personal una bústia de suggeriments i comentaris per tal de fer arribar al departament de Qualitat i Medi Ambient qualsevol millora o denuncia d’un comportament inadequat segons aquestes directrius del codi ètic.


ELS NOSTRES COMPROMISOS


Compromís amb els Drets humans i laborals • La ocupació es triarà lliurement

  No hi haurà treballs forçats ni involuntaris. Tothom està lliurement al seu lloc de treball. Els treballadors no hauran de deixar sota la custòdia de JOSEP’S MOBILIARI "dipòsits" ni la seva documentació d'identitat.

 • Es respectarà la llibertat d'associació i el dret a les negociacions col·lectives

  Els treballadors sense cap distinció, tindran dret a afiliar-se o constituir els sindicats de la seva elecció, així com a negociar col·lectivament. Els representants dels treballadors no seran discriminats i podran desenvolupar les seves funcions representatives en el lloc de treball. En aquells casos en els quals la llei restringís el dret a la llibertat d'associació i a la negociació col·lectiva, JOSEP’S MOBILIARI facilitarà i no dificultarà el desenvolupament de mitjans paral·lels per a associar-se i negociar lliure i independentment.

 • No hi haurà discriminació

  No hi haurà discriminació a l'hora de contractar, indemnitzar, formar, promocionar, acomiadar o jubilar per motius de raça, casta, origen nacional, religió, edat, minusvalidesa, sexe, estat civil, orientació sexual o afiliació sindical o política.

 • No es permetrà un tracte inhumà o sever

  Queden prohibits l'abús o els càstigs de tipus físic, l'amenaça d'abús físic o assetjament sexual o d'un altre tipus, així com l'abús verbal o altres formes d'intimidació.

 • Es proporcionarà un treball regular

  En tots els aspectes, el treball exercit haurà de basar-se en relacions laborals reconegudes establertes a través de la legislació i les pràctiques d'àmbit nacional. Les obligacions envers els empleats conforme a la legislació i les normatives laborals o del sistema de la seguretat social, derivats de les relacions laborals convencionals, no s'eludiran a través de l'ús de contractes laborals, subcontractes o contractes de treball domèstic, ni a través de programes de pràctiques en els quals no existeixi intenció de dotar d'habilitats al treballador o de proporcionar-li una ocupació regular, com tampoc s'eludiran aquestes obligacions a través de l'ús excessiu de contractes de durada limitada.

Compromís amb la seguretat i la salut en el treball


 • Les condicions de treball seran segures i higièniques

  JOSEP’S MOBILIARI proporciona un entorn de treball segur i higiènic, tenint presents els coneixements preponderants de la indústria, així com de qualsevol perill específic. Es prendran les mesures necessàries per a evitar accidents i perjudicis per a la salut derivats del treball, associats amb ell o que ocorreguessin en el transcurs d'aquest. Els treballadors rebran formació amb regularitat i per escrit en matèria de seguretat i higiene, la qual es repetirà per a treballadors nous o reassignats. Es proporcionarà accés a condicions netes i a aigua potable i, si fos necessari, a instal·lacions sanitàries per a emmagatzematge de menjar.

 • No s'emprarà mà d'obra infantil

  No es contractarà ma d'obra infantil. No s'emprarà a menors de 18 anys per a cap mena de treball.

 • Es pagarà un salari digne

  Els salaris i prestacions abonats per una setmana de treball estàndard hauran de complir, com a mínim, la normativa legal nacional o la normativa industrial de referència, la que fixi els salaris i prestacions més alts. En qualsevol cas, els salaris hauran de resultar sempre suficients per a cobrir les necessitats bàsiques i disposar de certs ingressos discrecionals. Es proporcionarà a tots els treballadors informació per escrit i comprensible sobre les seves condicions de treball en relació amb els salaris abans d'acceptar. Les deduccions del salari com a mesura disciplinària no estaran permeses ni tampoc es practicarà cap deducció no prevista per la legislació nacional sense el consentiment exprés del treballador en qüestió. Totes les mesures disciplinàries hauran de registrar-se.

 • Les hores de treball no seran excessives

  Les hores de treball hauran d'ajustar-se la legislació nacional, els convenis col·lectius i la legislació internacional, de manera que s’ofereixi major protecció als treballadors. Les hores de treball, excloses les hores extraordinàries, es definiran contractualment i no superaran les 40 hores setmanals. Les hores extraordinàries seran voluntàries i es realitzaran de forma responsable, tenint en compte els següents aspectes: l'abast, la freqüència i les hores treballades per cada treballador de manera individual i la plantilla en el seu conjunt.

Compromís amb el medi ambient


 • Sostenibilitat

  Desenvolupament de l'activitat des del respecte al medi ambient, complint amb els estàndards establerts en la normativa sobre aquest tema. Compromís amb el desenvolupament sostenible, i la posta en marxa d'una política que permeti tenir identificats els efectes ambientals que genera cadascun dels processos amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental.

 • Minimització de residus

  L’esforç per dissenyar processos que redueixin l’impacte ambiental en la seva activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis per tal de preservar i protegir el medi. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

Compromís amb la RSC


 • Desenvolupament social i econòmic

  JOSEP’S MOBILIARI manifesta el seu compromís amb els principis de la responsabilitat social corporativa, promovent i contribuint de forma activa i voluntària al desenvolupament social i econòmic en les comarques de la Selva, Pla de l’Estany, Vallès Oriental i Maresme.

 • Conciliació de vida familiar i professional

  L'equilibri entre les obligacions laborals i la vida personal i familiar s'obté mitjançant una política de recursos humans que generi mesures que facin possible compatibilitzar el compromís amb la Companyia amb el temps necessari per al desenvolupament d'un projecte personal de vida.

Compromís amb la professionalitat


 • Professionalitat en el treball

  Els empleats de JOSEP’S MOBILIARI actuaran en l'exercici d'aquelles competències que els estiguin atribuïdes per raó dels seus càrrecs, posant en pràctica criteris que condueixin a la major eficàcia, al menor cost possible, seguint sempre les pautes que, segons la seva respectiva formació tècnica, siguin, en cada cas, les pertinents.

 • Confidencialitat de la informació

  Tots els empleats de JOSEP’S MOBILIARI estan obligats a protegir la informació, confidencial o reservada que siguin coneixedors per raó de el seu càrrec −ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre caràcter− i no usar-la fora de l'àmbit de la seva relació laboral, ni revelar-la a tercers sense el previ consentiment escrit de l'empresa. Aquells empleats que, per raó de les seves altes responsabilitats, tinguin accés a informació especialment sensible podran ser exigits per la Companyia per a subscriure compromisos específics de confidencialitat com a annex al seu contracte principal de treball.Aquest Codi Ètic queda aprovat per la Direcció de JOSEP’S MOBILIARI i es difon en suport paper a tot l’equip humà de l’empresa. A més, es col·loca’n copies als panells informatius situats a les naus núm. 3 i 4 i es publica per a qualsevol part interessada a traves del web www.joseps.com